Modlitby za národ
obrázek modlících se rukou

O modlitbách za národ

Milí návštěvníci,

mnoho z nás v posledních letech velmi silně a s nemalým znepokojením vnímá průběh různých společenských i politických událostí, které se v naší vlasti, v Evropě a ve světě udály. Při bližším pohledu si však můžeme uvědomit, že tyto události mají vždy společného původce - člověka. Člověka, který se úmyslně rozhodl nebo, v o něco lepším případě, jen zapomněl, že na počátku každé lidské činnosti je Bůh. Že s Bohem máme žít láskyplný vztah, který má být základem všeho co děláme, a o co se pokoušíme. Jeho místo je ale často zaplněno lidským egem a pýchou, která dokáže uvést celou společnost do neklidu a pocitu strachu z nástupu zla a ve výsledku ji rozdělit. V této situaci si stále více uvědomujeme, že je třeba zajet na hlubinu a pokorně sklonit hlavu ke společné, vytrvalé modlitbě.

Zveme Vás proto k zapojení se do společné iniciativy modliteb za náš národ, jejímž cílem je národ sjednotit, duchovně podpořit ve hledání a následování Boží vůle a jenž by měla připomenout nezastupitelnost Boha, jako základu naší společnosti a našeho života.

Na těchto internetových stránkách se dozvíte, jakým způsobem se můžete k modlitební iniciativě připojit, jaké úmysly jsou vypsány na jednotlivé měsíce v roce. Naleznete zde doprovodné materiály k jednotlivým úmyslům a také tipy a nápady pro připojení se k této modlitební iniciativě ve vašich farnostech, sborech a společenstvích. Zároveň se zde dozvíte i to, kde se k této modlitební iniciativě lidé připojili a jaké „vedleší účinky" se po zapojení ve společenstvích projevily.

S důvěrou v Ježíšova slova: „Za cokoli budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám." (Jan, 14, 13-14) věříme, že společně dokážeme svou modlitbou pomoci našemu národu, Evropě i celému světu při objevování cesty k lásce, jednotě a opravdové svobodě.

Jak se zapojit

Zapojit se do modliteb za národ je velmi jednoduché. Jednotícím prvkem celé iniciativy je modlitba a to konkrétně společná modlitba růžence, kterou se můžete modlit doma nebo ve svých farnostech před libovolnou mší svatou, stejně jako při libovolném setkání kteréhokoli farního společenství.

Je možné, že se ve vaší farnosti již společně na určitý úmysl modlíte. V takovém případě tedy není nic jednoduššího, než k této modlitbě připojit úmysl modliteb za národ na daný měsíc.

Pokud u Vás ve farnosti či společenství není zvykem modlit se před začátkem mše svaté či setkání, je tato modlitební iniciativa skvělou příležitostí k oživení křesťanského života ve Vaší farnosti nebo společenství, neboť „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Mt 18,20)

Jestliže nemáte možnost se osobně účastnit společné modlitby a přesto byste se k této iniciativě rádi připojili, můžete se na daný úmysl pomodlit libovolnou modlitbu kdykoli a kdekoli v průběhu daného měsíce. Při modlitbách za národ není podstatná fyzická přítomnost v kostele, ale duchovní propojení v modlitbě s ostatními účastníky.

Pokud se vaše farnost či společenství rozhodne do modlitební iniciativy zapojit, budeme rádi, pokud nám o tom dáte vědět. Postačí k tomu vyplnit krátký formulář, který naleznete zde na stránce v sekci Nápady a odpovědi (Jak mohu dát ostatním vědět, že se modlíme za národ?), popřípadě nám můžete napsat na emailovou adresu modlitbyzanarod@gmail.com.

Články, modlitby a informace, které zde na stránkách naleznete pravidelně konzultujeme s duchovními představenými našich farností, abychom tak zajistili jejich nezávadnost z pohledu učení katolické církve.

Jiné formy modliteb za národ

Katolická společenství

Modlitební společenství za církev a svět (RSK)
Modlitební setkání tohoto hnutí se konají v Praze v kostele Panny Marie Sněžné vždy v pátek před poslední sobotou v měsíci. Začínají v 17:30 hodin modlitbou růžence, poté po mši svaté a nešporách následuje smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní.
V Brně – Husovicích se členové RSK za podpory biskupa Vojtěcha Cikrleho setkávají v kostele Nejsvětějšího srdce Páně každé třetí úterý v měsíci vždy v 17 hodin. Po modlitbě růžence následuje smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní a mše svatá.
Modlitba za národ z farnosti Vlachovo Březí
Náš Bože, který jsi a který budeš!
Slituj se nad námi a nad naším národem.
Ať nás Tvá velká láska zachrání před Tvou spravedlností.
Buď nám milostiv a pomoz nám dostat se ze tmy, ve které jsme,
abychom viděli Tvé věčné světlo.
Amen.
Modlitba za národ České biskupské konference
Na stránkách brněnského biskupství naleznete výzvu arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy České biskupské konference, ke společné modlibě za naše představitele a celý národ. Kompletní text lze stáhnout pomocí odkazu níže.

Křesťanská společenství

Modlitby 24-7
Modlitby 24-7 jsou mezinárodním a mezicírkevním modlitebním hnutím, které začalo otevřením modlitební místnosti s nepřetržitou modlitební stráží, vedenou mladými lidmi z města Chichester v Anglii roku 1999. Od té doby se rozšířilo do více než 100 národů po celém světě. Modlitby 24-7 jsou v České republice reprezentovány sítí modlitebních místností a lidí, kteří se zapojují do modlitebních řetězců. V každém místě, kde vzniká modlitební místnost, se utvoří tým vedený koordinátorem, s nímž modlitební řetěz připravují. Do modliteb se zapojují lidé z křesťanských společenství z celého spektra české církve.

Úmysly na rok 2023

Leden
Za dobrou volbu prezidenta, politické představitele a ukončení válek na přímluvu sv. Floriána.
Únor
Za přímluvu Panny Marie Lurdské pro lidi nemocné, trpící a hendikepované i za jejich lékaře, ošetřovatele a rodiny.
Březen
Za přímluvu sv. Josefa pro ochranu života ve všech jeho etapách a posilu pro učitele a vychovatele.
Duben
Za posilu pro duchovní pastýře a za nová kněžská a řeholní povolání na přímluvu sv. Vojtěcha.
Květen
Za lidi, kteří se dostali do ekonomických a existenciálních potíží a za příznivé počasí pro dostatek úrody na přímluvu sv. Zdislavy.
Červen
Za dary Ducha Svatého pro všechna dobrá díla v našem státě a pro novokněze na přímluvu sv. Víta.
Červenec
Za duchovní obnovu našeho národa a Evropy na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje.
Srpen
Za ochranu a vedení Duchem Svatým pro mladé lidi a za pomoc v jejich životních volbách na přímluvu sv. Filomény.
Září
Za ochranu našeho národa a Evropy před totalitními režimy a ideologiemi na přímluvu sv. Václava.
Říjen
Za nastolení míru a ochranu před dezinformacemi na přímluvu bl. Karla Rakouského.
Listopad
Za zachování svobody, demokracie a lidských práv v naší zemi a Evropě a za ochranu a nezávislost naší justice na přímluvu sv. Anežky České.
Prosinec
Na poděkování Bohu za všechna dobrodiní a milosti, kterým se nám dostalo s prosbou o ochranu na přímluvu našich národních patronů.

Nápady a odpovědi

Modlitba růžence začíná vyznáním víry: Věřím v Boha. Následuje Otče náš, pak třikrát Zdrávas, Maria; po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:
 1. V kterého věříme
 2. V kterého doufáme
 3. Kterého milujeme.
Sláva Otci.

Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství:

I. Tajemství radostná
 1. kterého jsi z Ducha Svatého počala.
 2. s kterým jsi Alžbětu navštívila.
 3. kterého jsi v Betlémě porodila.
 4. kterého jsi v chrámě obětovala.
 5. kterého jsi v chrámě nalezla.

II. Tajemství světla
 1. který byl pokřtěn v Jordánu.
 2. který zjevil v Káně svou božskou moc.
 3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
 4. který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.
 5. který ustanovil Eucharistii.

III. Bolestná tajemství
 1. který se pro nás krví potil.
 2. který byl pro nás bičován.
 3. který byl pro nás trním korunován.
 4. který pro nás nesl těžký kříž.
 5. který byl pro nás ukřižován.

IV. Tajemství slavná
 1. který z mrtvých vstal.
 2. který na nebe vstoupil.
 3. který Ducha Svatého seslal.
 4. který tě, Panno, do nebe vzal.
 5. který tě v nebi korunoval.


Papež Jan Pavel II. doporučil následující volbu tajemství:

Pondělí: tajemství radostná
Úterý: tajemství bolestná
Středa: tajemství slavná
Čtvrtek: tajemství světla
Pátek: tajemství bolestná
Sobota: tajemství radostná
Neděle: tajemství slavná

Po dokončení pátého deátku následuje modlitba Zdrávas královno.

Na závěr se připojí následující modlitba:

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Bože, tvůj jednorozený Syn
nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním
získal věčnou spásu.
Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci
blahoslavené Panny Marie
o těchto tajemstvích rozjímáme,
ať také podle nich žijeme
a dosáhneme toho, co slibují.
Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Modlitbu růžence si můžete stáhnout také jako aplikaci do mobilních telefonů s operačním systémem Android nebo iOS.
Z praxe se osvědčilo umístění plakátku na nástěnku a zároveň pravidelné připomenutí modliteb při farních oznámeních (ohláškách). Obojí k dispozici níže.

Plakátek s informacemi o Modlitbách za národ (pdf)
Plakátek s úmysly na rok 2023 (pdf)
Plakátek pro umístění termínu modliteb v kostele. (pdf) (docx)

Návrh textu do ohlášek:
Milí přátelé, zveme vás k zapojení se do společné modlitby za náš národ. V tomto měsíci se modlíme za aktuální úmysl. Více informací naleznete na nástěnce.
Na základě odpovědi z níže uvedeného formuláře budeme na těchto stránkách zobrazovat mapku s místy, které se zapojily do modlitební iniciativy za náš národ.

Pro Vaše dotazy, nápady či připomínky je dostupná emailová adresa modlitbyzanarod@gmail.com. Budeme se snažit na Vaše zprávy reagovat co nejrychleji.